Τσιπουρο Τσιλιλή

Στην Ελλάδα, ο Δρόμος του τσίπουρου έχει όνομα.
Τσιλιλή. Όπως Τσίπουρο.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – «ΠΑΤΕΡΑ …ΕΓΡΑΨΕΣ!»

Η εταιρεία «Κ. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε. » (εφεξής «διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «ΠΑΤΕΡΑ …ΕΓΡΑΨΕΣ!» (εφεξής «διαγωνισμός») που θα υλοποιηθεί από την εταιρία «PRODIGI O.E.» για λογαριασμό της πρώτης, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα και θα βρίσκονται επικαιροποιημένοι στην ιστοσελίδα https://tsipouro-tsilili.gr/oroi-diagonismou-patera-egrapses

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται αγορά του προϊόντος.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στη σελίδα https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 14/06/2023 έως 24/06/2024 και ώρα 23:59.

Μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού κάθε συμμετοχή θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να αξιώσει κάποιο έπαθλο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται, ενώ η συμμετοχή προϋποθέτει τη ρητή δήλωση του υποψηφίου συμμετέχοντα και με δική του αποκλειστική ευθύνη ότι είναι «άνω των 18 ετών» πριν λάβει μέρος.

H διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξακρίβωση της ηλικίας του συμμετέχοντα με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού και να μην προβεί σε παράδοση του δώρου εφόσον δεν καλύπτεται η προϋπόθεση του ορίου ηλικίας.

Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από την διοργανώτρια, τις εταιρίες «Β.Σ. Καρούλιας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», «PRODIGI O.E.» καθώς και σύζυγοι και συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

ΤΡΟΠΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αν επισκεφθούν την ιστοσελίδα του τσίπουρου Τσιλιλή στο facebook (https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/ ) και να γράψουν σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του Διαγωνισμού.

Δεκτά θεωρούνται τα σχόλια που έχουν γίνει μόνο κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση έως και τις έως 24/6/2024 και ώρα 23:59.

Σε περίπτωση περισσότερων του ενός σχολίου από τον ίδιο συμμετέχοντα (με βάση το όνομα του προφίλ στο facebook), δεν αυξάνεται ο αριθμός των συμμετοχών του.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει σχόλια κατά την απόλυτη κρίση της, όπως για παράδειγμα πολλαπλά σχόλια από τον ίδιο συμμετέχοντα, σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν δόλια, απρεπή, προσβλητικά, δυσφημιστικά, ή μη σχετικά με τους σκοπούς του διαγωνισμού. Τα σχόλια αυτά δεν μετέχουν στις κληρώσεις και δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα διεκδίκησης έπαθλου ή άλλης απαίτησης.

ΝΙΚΗΤΕΣ & ΕΠΑΘΛΑ

Ο διαγωνισμός θα αναδείξει δέκα (10) νικητές μετά από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση.

Το έπαθλο του νικητή είναι 2 φιάλες τσίπουρο Τσιλιλή (700ml) και θα αποσταλεί στη διεύθυνση που θα δηλώνει ο νικητής κατόπιν της σχετικής επικοινωνίας.

Το έπαθλο είναι προσωποπαγές, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν αντικαθίστανται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή (ονοματεπώνυμο του νικητή, email,  ταχυδρομική διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας) θα αποστέλλονται από τον ίδιο προς στη διοργανώτρια, μέσω του προφίλ συμμετοχής του στο διαγωνισμό,  με αποστολή μηνύματος του νικητή στη σελίδα (inbox) https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/ και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του επάθλου.

Η διοργανώτρια δεν τηρεί αρχείο με τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού για λόγους πέραν της εκπλήρωσης του παραπάνω σκοπού και σε ημερομηνία μεταγενέστερη της παράδοσης όλων των επάθλων και δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία σε τρίτους. Σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί τη διαγραφή των στοιχείων του στο διάστημα αυτό, μπορεί να το κάνει ενημερώνοντας τη διοργανώτρια με μήνυμα στη σελίδα https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/ στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει το προφίλ με το οποίο έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό και το πλήρες ονοματεπώνυμό του.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και της απονομής του επάθλου σύμφωνα με τους όρους τους παρόντος, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στις 26/06/2024 στη σελίδα https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/ . Οι νικητές θα ανακοινωθούν με το όνομα του προφίλ με το οποίο έχουν σχολιάσει στην ανάρτηση του διαγωνισμού.

Επιπλέον, οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω απαντητικού μηνύματος στο σχόλιο που έχουν κάνει με χρήση της σχετικής λειτουργίας της σελίδας https://www.facebook.com/tsipouro.tsilili/ και των τεχνικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή για τεχνικούς ή άλλους λόγους, ή ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός του διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ενημερωτικού μηνύματος ή δεν αποδεχθεί το δώρο, ή ο νικητής δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού το δικαίωμα διεκδίκησης των επάθλων απόλλυται οριστικά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο νικητής οφείλει να αποδείξει εφόσον του ζητηθεί ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του όπως ρητά αναφέρεται ως άνω.

Ελλιπή, μη ορθά ή αναληθή στοιχεία του συμμετέχοντα καθώς και διαπίστωση απόπειρας ή πρόθεσης κακόβουλης χρήσης των μέσων συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ή ακόμη και ανάκλησης επάθλου εφόσον αυτό έχει δοθεί.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στη σελίδα της στο Facebook ή κάθε άλλο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό Μέσο.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν συνεπάγεται εκχώρηση δικαιωμάτων στο συμμετέχοντα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις , εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Τα σχόλια των συμμετεχόντων οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η διοργανώτρια δικαιούται και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο μέτρο του εφικτού να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.

ΕΥΘΥΝΗ

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ομαλή διεξαγωγή του Διαγωνισμού και στη διάθεση των δώρων.

Επιπλέον, η Διοργανώτρια, οι συνεργαζόμενες εταιρίες και τα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτές, δεν σχετίζονται και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο φράσεων, λέξεων, εικόνων που μπορεί να αναρτηθούν ως σχόλια από τους συμμετέχοντες και τεχνικές ή λειτουργικές δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από το facebook.

Ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ενδεχόμενη μη λειτουργία ή τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει ακύρωση συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν έχει ουδεμία υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης προς τους συμμετέχοντες.

O διαγωνισμός δεν διενεργείται από την εταιρία που εκπροσωπεί το facebook ή σχετιζόμενες με αυτό εταιρίες.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να τροποποιήσει τη διάρκεια, να μεταθέσει ή και να ματαιώσει το διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλέσει ή να αλλάξει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω συμβολαιογράφο. Κατά συνέπεια καμία αξίωση συμμετεχόντων δεν απορρέει από ενδεχόμενη μετάθεση, αναβολή ή ματαίωση του διαγωνισμού για οποιαδήποτε λόγο.

Η διοργανώτρια θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων στην περίπτωση μετάθεσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα.